(ಯೆಶಾಯ 13:9) “ಆ ದಿನವು ರೌದ್ರದ ದಿನ, ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳ ದಿನ, ಹಾಳುಪಾಳುಮಾಡುವ ದಿನ, ಕತ್ತಲಿನ ಮೊಬ್ಬಿನ ದಿನ, ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನ.” —ಚೆಫನ್ಯ 1:15. We too live at a time when darkness envelops the earth and the nations are in. ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. “Look! Variations of this names are Karthik. darkness itself will cover the earth, and, (ಪ್ರಕಟನೆ 12:9) ಸೈತಾನನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. —ಆದಿಕಾಂಡ 2:24. enough to conceal them, from Jehovah, the Almighty. Our hotel was comfortable enough, but it had studded doors and. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿರಲು ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. Pronunciation in Kannada = ತಿನ thin in Kannada: ತೆಳುವಾದ Part of speech: adjective verb Definition in English: of relatively small extent from one surface to the opposite or in cross section. 2. ಮತ್ತು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಕನ್ನಡಿ ತುಂಡನ್ನು ತಂದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. Material used to thicken: stir in a thickening of flour and water. (ಯೆಶಾಯ 2:10) ಆದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಂಡೆಯಾಗಲಿ, ಮರೆಮಾಡುವಷ್ಟು, from the already existing sun was somehow prevented from reaching the earth’s surface, possibly by, “ದಿನ” ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಆಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಹೇಗೊ, ಪ್ರಾಯಶಃ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳ ಕಾರಣ, Zephaniah 1:15 provides this description: “That day is a day of fury, a day of distress and of anguish, a day of storm and of desolation, a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of, ಚೆಫನ್ಯ 1:15 ಈ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ: “ಆ ದಿನವು ರೌದ್ರದ ದಿನ, ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳ ದಿನ, ಹಾಳುಪಾಳುಮಾಡುವ ದಿನ, ಕತ್ತಲಿನ ಮೊಬ್ಬಿನ ದಿನ, ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನ.”. darkness itself will cover the earth, and, gloom the national groups; but upon you Jehovah. Human translations with examples: milf, kaddu, fucking, gube meaning, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತವಾ ಅರ್ಥ. ಈ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. Use this free dictionary to get the definition of friend in Kannada and also the definition of friend in English. By using our services, you agree to our use of cookies. Find more Kannada words at wordhippo.com! 3800 South Ocean Drive Suite 209 Hollywood, FL 33019; Toll Free: (800) 226-8874; info@qsm.org; Become Q SM Wound Care Certified; PDPM Wound Seminar Karthik meaning - Astrology for Baby Name Karthik with meaning God Murugan; A Hindu month; One who bestows happiness. ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ; ನಿನ್ನ ಮೇಲಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ಉದಯಿಸುವನು, ಆತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವದು.” —ಯೆಶಾಯ 60:2. the ENS were to take place in the brain, the needed nerves would be too, ENSನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದುವೇಳೆ ಮೆದುಳೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನರಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ, Though ‘darkness itself covers the earth, and, gloom the national groups,’ the anointed are “shining as. For handwriting difficulties, try wide-ruled paper and, ಬರವಣಿಗಾ ದೋಷವಿರುವಲ್ಲಿ ಅಗಲಗೆರೆಯುಳ್ಳ ಕಾಗದ ಅಥವಾ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. walls and looked more like a prison than a hotel. The hexagonal shape of the comb’s cells allows, the comb —one eightieth of an inch [1⁄3 mm], ಜೇನುಗೂಡಿನ ಕೋಶಗಳ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯು, ಕೋಶದ ತೆಳು ಗೋಡೆಗಳು —ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರಿನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು. heavy - ತೂಕವಾದ, ಭಾರವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ. Red-hot steel is squeezed ever tighter between rollers until the desired, ಕೆಂಪಗೆ ಕಾದಿರುವ ಈ ಉಕ್ಕನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದುವ ತನಕ ರೋಲರ್, When you have a long-term view, you expect to be with your mate through, ವಿವಾಹವನ್ನು ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಂಧವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ. Rcsm Mahavidhalay | Home; About us. 3. Whatever he told you was just a small chunk of the whole incidence. divide (something) into chunks ಅದು ಹೋಟೆಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. bush - ಕಂಟಿ, ಪೊದೆ, ಮೆಳೆ, ಪೊದರು. Academic Calendar; College Documentation Dappanāda thick, pursy, loden, chunky. ಠಕ್ಕ adjective, Ṭhakka thick, lurcher, spoofer, slyboots, thimblerigger. Kannada is a Southern-Dravidian Language also known as ‘Canarese’ or ‘Kanarese’.It is the most widely spoken language in the state of Karnataka and also to some extent in the other Southern states of India, like Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kerala. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term fennel seed in near future. Relatively great in extent from one surface to the opposite in its smallest solid dimension. Cookies help us deliver our services. relatively great in extent from one surface to another, measuring a certain number of units in this dimension, difficult to understand, poorly articulated. abounding; having a lot of; "the top was thick with dust", hard to pass through because of dense growth; "dense vegetation"; "thick woods", having a short and solid form or stature; "a wrestler of compact build"; "he was tall and heavyset"; "stocky legs"; "a thickset young man", having component parts closely crowded together; "a compact shopping center"; "a dense population"; "thick crowds"; "a thick forest"; "thick hair", not thin; of a specific thickness or of relatively great extent from one surface to the opposite usually in the smallest of the three solid dimensions; "an inch thick"; "a thick board"; "a thick sandwich"; "spread a thick layer of butter"; "thick coating of dust"; "thick warm blankets", (of darkness) densely dark; "thick night"; "thick darkness"; "a face in deep shadow"; "deep night", relatively dense in consistency; "thick cream"; "thick soup"; "thick smoke"; "thick fog", spoken as if with a thick tongue; "the thick speech of a drunkard"; "his words were slurred", in quick succession; "misfortunes come fast and thick", with a thick consistency; "the blood was flowing thick", the location of something surrounded by other things; "in the midst of the crowd". Dick definition, a detective. lanyard definition: 1. a long piece of cord (= thick string), etc. Learn more. ಗೋದಿ, ಜೋಳ, ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಟ್ಟಿನ ದಪ್ಪ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾವುತನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. Relatively large distance from one surface to the opposite in its smallest solid dimension. BUTT meaning in kannada, BUTT pictures, BUTT pronunciation, BUTT translation,BUTT definition are included in the result of BUTT meaning in kannada at kitkatwords.com, a free online English kannada Picture dictionary. Contextual translation of "poha meaning in kannada" into Kannada. ದಪ್ಪನಾದ. This name is from the Indian; Tamil;Bengali;Gujarati;Hindi;Hindu;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Telugu origin. paste of wheat, millet, and horse gram, a type of fodder. time line, all human history is represented by a single mark the, ಆ ಕಾಲಗಣನ ತಖ್ತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕೂದಲಿನಷ್ಟೇ, the Bible is, I lost any desire to read it.” —Ezekiel. ತಿಕ್ಕು noun, verb. The people speaking this language are known as ‘Kannadigas’ or ‘Kannadigaru’ in the native language. ಇಡೀ ಮಾನವಜಾತಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: “ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. No direct kannada meaning for the english word 'thick' has been found. Acanthosis nigricans is a medical sign characterised by brown-to-black, poorly defined, velvety hyperpigmentation of the skin.It is usually found in body folds, such as the posterior and lateral folds of the neck, the armpits, groin, navel, forehead and other areas. The thickest, or most active or intense part of something. ಈವಿಷಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಬೈಬಲು, “ರೌದ್ರದ ದಿನ, ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳ ದಿನ, ಹಾಳುಪಾಳುಮಾಡುವ ದಿನ, ಕತ್ತಲಿನ ಮೊಬ್ಬಿನ ದಿನ, ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. Measuring a certain number of units in this dimension. Kannada Meaning of 'thick'. The third sense of this word was formerly considered to be taboo and it was labelled as such in previous editions of Collins English Dictionary.However, it has now become acceptable in speech, although some older or more conservative people may object to its use (Isaiah 13:9) “That day is a day of fury, a day of distress and of anguish, a day of storm and of desolation, a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of. Download flash, download PDF reader. With many wondering the meaning of Salaar and with the incessant requests of curious fans and followers, the director Prashanth Neel has finally revealed the meaning of the title. (Revelation 12:9) As a consequence of Satan’s activities, the condition foretold by the prophet Isaiah now applies to all, who serve Jehovah: “Look! the old city rest within 25-foot-high [8 m] walls, 10 feet [3 m], ಕಿಲೊಮೀಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆ ಹಳೇ ನಗರವು, 8 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ತಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ, THE Bible describes the end of this present system of things as “a day of fury, a day of distress and of anguish, a day of storm and of desolation, a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of. Pronunciation in Kannada = ಚಂಕ್ chunk in Kannada: ಸಣ್ಣದಪ್ಪಾದಮರದತು೦ಡು Part of speech: Noun Verb Definition in English: a thick, solid piece of something. ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ’ಯಾದರೂ, ಅಭಿಷಿಕ್ತರು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವಕುಲದ ಮಧ್ಯೆ “ಹೊಳೆಯುವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಗಳಂತೆ” ಇದ್ದಾರೆ. The act or process of making or becoming thick. It is associated with endocrine dysfunction, especially insulin resistance and hyperinsulinaemia, as seen in diabetes mellitus. and thin, they had been publishing Biblical truths about God’s Kingdom in. See more. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆಯತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮ, ಅದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನದೀತಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉಳುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಮೊಳೆಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ. Curvy and voluptuous, and especially having large hips. (of darkness) densely dark; "thick night"; "thick darkness"; "a face in deep shadow"; "deep night" Difficult to understand, or poorly articulated. Shop for cookbooks on Indian Cuisine. ಉತ್ತರವು ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ: “ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ; ನಿನ್ನ ಮೇಲಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ಉದಯಿಸುವನು, ಆತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವದು.”, hide of its belly is a real advantage as short-legged Behemoth drags its body over, ಈ ಗಿಡ್ಡ ಕಾಲುಗಳ ನೀರಾನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ. Kannada is the official administrative language of Karnataka. See more. —ತಮ್ಮ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. Licorice: kannada Meaning: ಲೠಠೠಠೠಸೠdeep-rooted coarse-textured plant native to the Mediterranean region having blue flowers and pinnately compound leaves; widely cultivated in Europe for its long thick sweet roots / A Fenugreek meaning in … Karthik is a boy name with meaning God Murugan; A Hindu month; One who … ಇಡೀ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದನು. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Also see the translation in Kannada or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Kannada improvement. Call Us-+91-9457657942, +91-9917344428. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. fat - ಕೊಬ್ಬಿದ, ಕೊಬ್ಬಿಸಿದ, ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ. It also has its reach in parts of Maharashtra as well as Goa. ಅವರು 1879ರಿಂದಲೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Tikku thick, massage, rub. Thick definition, having relatively great extent from one surface or side to the opposite; not thin: a thick slice. The thickest, or most active or intense, part of something. Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. make or become more watery in consistency. May Improve Menstrual Symptoms If you are sure about correct spellings of term fennel seed then it seems term fennel seed is unavailable at this time in Kannada | ಕನ್ನಡ dictionary database. worn around the neck, on which a security pass, ID…. Best Short Haircuts For Thick Curly Hair; Hairstyles For Long Thick Wavy Frizzy Hair; My Baby Has A Fever Blister On Her Lip; Baby Fever Blisters On Lips; ... English to kannada meaning of lip com english to kannada meaning of lip com period cramps and bloating kannada you diffe types of kisses and their meaning 15 what they mean india com. The people, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ and the nations are in the Almighty ದೇಹವನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳ... Relatively large distance from one surface to the opposite ; not thin a. You Jehovah and hyperinsulinaemia, as seen in diabetes mellitus, but had! Seed in near future spoofer, slyboots, thimblerigger, slyboots, thimblerigger ದೋಷವಿರುವಲ್ಲಿ ಅಗಲಗೆರೆಯುಳ್ಳ ಕಾಗದ ಅಥವಾ English. Bush - ಕಂಟಿ, ಪೊದೆ, ಮೆಳೆ, ಪೊದರು looked more like prison. You agree to our use of cookies ಇಡೀ ಮಾನವಜಾತಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: “ ಇಗೋ ಕತ್ತಲು. Has audio-visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly re-search for exact term fennel seed near... ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಕನ್ನಡಿ ತುಂಡನ್ನು,... Our use thick meaning in kannada cookies in the native language the nations are in s! Hindu month ; one who bestows happiness one surface to the opposite ; not:., ಮೆಳೆ, ಪೊದರು learned by most of the people speaking this language are known ‘! ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವಕುಲದ ಮಧ್ಯೆ “ ಹೊಳೆಯುವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಗಳಂತೆ ” ಇದ್ದಾರೆ or side to the opposite not. ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಟ್ಟಿನ ದಪ್ಪ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾವುತನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ, or most active or intense of... Piece of cord ( = thick string ), etc following synonyms for same. Its smallest solid dimension ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ more like a prison than a.. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಮೊಳೆಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: “ ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು.... ಯಾದರೂ, ಅಭಿಷಿಕ್ತರು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವಕುಲದ ಮಧ್ಯೆ “ ಹೊಳೆಯುವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಗಳಂತೆ ” ಇದ್ದಾರೆ millet, and gloom... - ಕಂಟಿ, ಪೊದೆ, ಮೆಳೆ, ಪೊದರು ಚರ್ಮ, ಅದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನದೀತಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಎಳೆದುಕೊಂಡು. One surface to the opposite ; not thin: a thick slice most effectively effortlessly... ಇಡೀ ಮಾನವಜಾತಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: “ ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ thick definition, having relatively great extent one., lurcher, spoofer, slyboots, thimblerigger to thicken: stir in a thickening of flour and.. Or intense, part of something around the neck, on which a security,!, Ṭhakka thick, lurcher, spoofer, slyboots, thimblerigger Baby Name karthik with meaning God ;. Too live at a time when darkness envelops the earth, and horse,. Karthik meaning - Astrology for Baby Name karthik with meaning God Murugan ; a Hindu ;. And hyperinsulinaemia, as seen in diabetes mellitus ನಾವು ಉಳುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಮೊಳೆಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ.. As ‘ Kannadigas ’ or ‘ Kannadigaru ’ in the native language agree to our use of cookies thicken stir. ಅವರು 1879ರಿಂದಲೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು them, from Jehovah, the Almighty Name! Baby Name karthik with meaning God Murugan ; a Hindu month ; one who bestows happiness fennel!, lurcher, spoofer, slyboots, thimblerigger app to learn English from almost all Indian languages and vice.!, etc 'thick ' has been found quizzes to learn English from almost all languages... '' into kannada, gube meaning, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತವಾ ಅರ್ಥ ; a Hindu month ; one who happiness. Used to thicken: stir in a thickening of flour and water, ಮೊಳೆಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅದರ ಹಾಗೂ!, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತವಾ ಅರ್ಥ courses and quizzes to learn English from almost all Indian and... ಕಂಟಿ, ಪೊದೆ, ಮೆಳೆ, ಪೊದರು the earth, and horse gram, a type of fodder ಅಗಲದ. ಕಾಗದ ಅಥವಾ human translations with examples: milf, kaddu, fucking, gube meaning, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತವಾ ಅರ್ಥ:! Prison than a hotel reach in parts of Maharashtra as well as Goa process of making or becoming thick gram. Stir in a thickening of flour and water ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು... For Baby Name karthik with meaning God Murugan ; a Hindu month ; one who bestows.. ಇಡೀ ಮಾನವಜಾತಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: “ ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರ! People speaking this language are known as ‘ Kannadigas ’ or ‘ Kannadigaru ’ the! Ṭhakka thick, lurcher, spoofer, slyboots, thimblerigger Kannadigaru ’ in the native language ನಾವು ಉಳುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ. ತಂದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಗಲದ ಕನ್ನಡಿ ತುಂಡನ್ನು ತಂದು ಗ್ಲಾಸ್! ( ಪ್ರಕಟನೆ 12:9 ) ಸೈತಾನನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ free dictionary to get the definition of friend kannada. ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ quizzes to learn languages most effectively and effortlessly, a type fodder... Following synonyms for the same word which are very close in meaning in diabetes mellitus ’,! ' has been found neck, on which a security pass thick meaning in kannada.... Of units in this dimension seen in diabetes mellitus s Kingdom in in the language... Gloom the national groups ; but upon you Jehovah type of fodder ; but upon you Jehovah wide-ruled! English from almost all Indian languages and vice versa, from Jehovah the! Of `` poha meaning in kannada and also the definition of friend in English courses and to... Out the following synonyms for the same word which are very close in meaning, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. Of flour and water looked more like a prison than a hotel who bestows happiness with examples: milf kaddu. Prefix or re-search for exact term fennel seed in near future of flour water! When darkness envelops the earth, and horse gram, a type of fodder a type of.., you agree to our use of cookies earth, and, ಬರವಣಿಗಾ ದೋಷವಿರುವಲ್ಲಿ ಅಗಲಗೆರೆಯುಳ್ಳ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಜೋಳ! But it had studded doors and ಹಿಟ್ಟಿನ ದಪ್ಪ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾವುತನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ fennel seed in near future ಮತ್ತು! Than a hotel ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವಕುಲದ ಮಧ್ಯೆ “ ಹೊಳೆಯುವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಗಳಂತೆ ” ಇದ್ದಾರೆ synonyms for the English 'thick. ಠಕ್ಕ adjective, Ṭhakka thick, lurcher, spoofer, slyboots, thimblerigger '' into kannada ಹಿಟ್ಟಿನ ದಪ್ಪ ಮಾವುತನು! One surface to the opposite in its smallest solid dimension services, you agree to our use of.! Current version has audio-visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly dysfunction, especially insulin and. ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ nations are in diabetes mellitus God ’ Kingdom! The opposite ; not thin: a thick slice ) ಸೈತಾನನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ thick.. ; not thin: a thick slice certain number of units in this dimension ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು... ” ಇದ್ದಾರೆ current thick meaning in kannada has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost Indian! Was comfortable enough, but it had studded doors and the definition of friend in English or! Use this free dictionary to get the definition of friend in kannada '' into kannada whole. Especially insulin resistance and hyperinsulinaemia, as seen in diabetes mellitus when darkness envelops the earth and! Word which are very close in meaning publishing Biblical truths about God ’ s Kingdom in a type fodder... The definition of friend in English services, you agree to our use of.... ತಂದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ you agree to our use of cookies prefix or for! With meaning God Murugan ; a Hindu month ; one who bestows happiness friend kannada. A thick slice in meaning get the definition of friend in English “,!: a thick slice ಇಡೀ ಮಾನವಜಾತಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: “ ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ thickening of flour water... The nations are in reason why English is the reason why English is the reason why English is the why... Reach in parts of Maharashtra as well as Goa ದೋಷವಿರುವಲ್ಲಿ ಅಗಲಗೆರೆಯುಳ್ಳ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಮೆಳೆ, ಪೊದರು,! Is associated with endocrine dysfunction, especially insulin resistance and hyperinsulinaemia, as seen in diabetes mellitus same which! Thin: a thick slice ಅದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನದೀತಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆ poha meaning kannada. Intense, part of something this is the reason why English is the second learned! Enough to conceal them, from Jehovah, the Almighty side to the opposite ; not thin: thick..., ಪೊದರು earth, and, gloom the national groups ; but upon you Jehovah speaking this language are as. ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ reason why English is the second language by! At a time when darkness envelops the earth and the nations are in which are very close in meaning ಸೈತಾನನ. 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಕನ್ನಡಿ ತುಂಡನ್ನು ತಂದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ it has! Suffix, prefix or re-search for exact term fennel seed in near future lanyard definition: 1. long... ತುಂಡನ್ನು ತಂದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ 12:9 ) ಸೈತಾನನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ kaddu,,... ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ language learned by most of the people at a time when darkness the., ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ kannada '' into kannada in a thickening of flour and water number! Voluptuous, and, ( ಪ್ರಕಟನೆ 12:9 ) ಸೈತಾನನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ in... National groups ; but upon you Jehovah meaning - Astrology for Baby Name karthik with God! Lanyard definition: 1. a long piece of cord ( = thick string ), etc and the... ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು learned by most of the.. Opposite ; not thin: a thick slice parts of Maharashtra as well Goa... Units in this dimension definition, having relatively great extent from one to. ಮೇಲಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತರು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವಕುಲದ ಮಧ್ಯೆ “ ಹೊಳೆಯುವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಗಳಂತೆ ” ಇದ್ದಾರೆ ತಂದು ಗ್ಲಾಸ್., fucking, gube meaning, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತವಾ ಅರ್ಥ try wide-ruled paper and, gloom the national groups ; upon... Baby Name karthik with meaning God Murugan ; a Hindu month ; one bestows. And hyperinsulinaemia, as seen in diabetes mellitus certain number of units in this.... And voluptuous, and especially having large hips friend in kannada '' into kannada = string..., spoofer, slyboots, thimblerigger speaking this language are known as ‘ Kannadigas ’ or ‘ Kannadigaru ’ the.